Privacy Policy G.V. Turn’87 Oostburg

 

Gymnastiekvereniging Turn’87 Oostburg  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GV Turn’87  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als GV Turn’87 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden, vrijwilligers en leden

Persoonsgegevens worden door GV Turn’87 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde: elektronisch ledenbestand van de KNGU – Digimembers
 • Communicatie over wedstrijden en algemene informatie over activiteiten van de club

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier van de club

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gv Turn’87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Eventuele medische gegevens die van belang zijn van het kind bij de uitoefening van de turnsport

Uw persoonsgegevens worden door  Gv Turn’87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor de Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door  GV Turn’87  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de leden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding voor de nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GV Turn’87  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking  voor de periode van het lidmaatschap en/ of bij bericht van uw zijde voor afmelding voor de nieuwsbrief.  Bij verzending van elke nieuwsbrief kan er via de e-mail gevraagd worden om uit de verzendlijst van de nieuwsbrief geschrapt te worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten binnen de vereniging.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie – KNGU digimembers
 • Het verzorgen van de inschrijvingen voor de wedstrijden KNGU – loket
 • Bij deelname aan KNGU kampen, IAG kamp of internationale wedstrijden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Vragen om toestemming voor gebruik van persoonsgegevens voor:

 • Persberichten van uitslagen met vermelding van de naam en voornaam in regionale kranten en Rondje West
 • Vermelden van enkel de voornamen bij facebookberichten (uitslagen)
 • Publiceren van foto’s op onze facebookpagina

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

GV Turn’87  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GV Turn’87 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens wie?

GV Turn’87 Oostbrug

Boonmanderidder@zeelandnet.nl